1. ÜLDSÄTTED

1.1 Veebipõhise teenusportaali www.saaremaa24.ee (edaspidi portaal) omanik ja haldaja on …. OÜ (edaspidi teenusepakkuja), äriregistri kood …. , postiaadress Marientali tee 27b, 93820 Kuressaare, tel. 56 222 900, e-mail info@saaremaa24.ee.
1.2 Portaali kasutustingimuste täitmine on kohustuslik nii teenusepakkujale, kui kõigile selle registreeritud ja/või registreerimata kasutajatele. Kasutaja saab endale portaalis registreerida kasutajakonto, mille kaudu on tal võimalus avaldada kuulutusi ja kasutada portaali teenuseid täies ulatuses. Portaalis registreerimata kasutajatele võimaldatakse veebikeskkonna teenuste kasutamist piiratud ulatuses.
1.3 Kasutustingimustega nõustumisel ja/või portaali kasutamisega kinnitab kasutaja, et on kasutustingimustega tutvunud ja nõustub, et kasutustingimused on portaali kasutamisel täitmiseks kohustuslikud.
1.4 Kasutustingimustega nõustumist loetakse kasutaja ja teenusepakkuja vahel sõlmitud siduvaks lepinguks, mis reguleerib portaali kasutamist ja selle reegleid, teenuste tellimist, kasutaja ja teenusepakkuja õigusi ning kohustusi ja vastutust ning teenuse tellimusest tulenevat teenustasu maksmise tingimusi. Igakordset portaali teenuse tellimist ja kasutamist loetakse lepingust tulenevaks eraldiseisevaks ühekordseks portaali teenuse osutamise lepinguks. Lepingu sisu määratlevad ja reguleerivad lisaks kasutustingimustele ka konkreetsed valitud teenused (teenuse paketid, tellitud reklaamid).
1.5 Kasutajal on õigus kasutada portaali kuulutuste avaldamise, pakettide ja/või reklaami teenuseid juhul, kui ta on loonud portaalis kasutajakonto. Tellitud teenus, teenuse sisu (kuulutuse avaldamine portaalis), avaldamise periood, teenustasu ja muud teenuse osutamise tingimused määratakse vastavalt kasutaja poolt valitud teenuse paketile.
1.6 Teenusepakkuja võib käesolevaid kasutustingimusi muuta või täiendada. Muudetud või täiendatud tingimused jõustuvad nende kasutuselevõtul. Kasutaja kinnitab portaali kasutamisega, et ta on kasutustingimustega nõustunud.
1.7 Teenusepakkuja võib kehtestada täiendavaid kasutustingimusi, kui portaali arendusprotsessi käigus täiendatakse selle kasutusvõimalusi. Täiendustest teavitatakse kasutajaid portaali teenuse tellimisel ja materjalid avaldatakse selle alajaotustes.
1.8 Teenusepakkuja ja kasutaja vaheline infovahetus toimub elektroonilises vormis portaali kasutajakontol esitatud kontaktandmetel.
1.9 Kui mõni kasutustingimuste säte osutub vastuolus olevaks seaduse sätetega, ei muuda see teiste sätete kehtivust. Kehtetus sättes ilmneva vastuolu korral kohaldatakse seaduses sätestatut.

2. PORTAALI TEENUS

2.1 Teenusepakkuja annab kasutajale kasutamiseks veebipõhise kuulutuste avaldamise keskkonnana portaali, kus kasutajad võivad koguda infot või avaldada kuulutusi erinevate teenuste ja/või kaupade/toodete või ürituste ja sündmuste kohta, avaldada ettevõtete, eraisikute, omavalitsuste, riigiasutuste ja teiste soovijate valitud informatsiooni, reklaamida oma teenuseid ja tooteid ja kasutada muid teenusepakkuja poolt pakutavaid teenuseid.
2.2 Kuulutuse avaldamisel võib kasutaja edastada ainult kuulutust mille kirjeldus sisaldab ainult teda ennast puudutavat informatsiooni, tema poolt esindatud organisatsiooni või tema/selle tooteid, teenuseid ja sündmusi puudutavat informatsiooni või omama selleks esindatava isiku volitust. Kuulutuse tekstiosa kirjeldusse on lubatud sisestada vabalt valitud teksti, mis iseloomustab ainult reaalselt pakutavat toodet, teenust või toimuvat üritust. Lisaks on kuulutusse võimalik sisestada etteantud hulgal fotosid ja ettevõtte, teenuse või toote logo, kui see kuulub kuulutuse sisestanud kasutajale, on varasemalt olnud tema poolt kasutusel ja avalikult aktsepteeritud ning iseloomustab kuulutust. Keelatud on kasutada kasutajale mitte kuuluvaid logosid või muud autoriõigustega kaitstud kujundust enda teenuse reklaamimisel logo väljal. Kontaktandmete avaldamiseks tuleb vastavad andmed sisestada selleks ettenähtud väljale. Teenusepakkujal on õigus nõuetele mittevastav kuulutus portaalist kustutada või teha kuulutuse korrigeerimise ettepanek või sellele reageerimata jätmisel seda vastavalt oma äranägemisele muuta.
2.3 Portaali teenuste kasutamise tulemusena saavutatud või tekkinud või ka saavutamata kontaktide eest ei vastuta teenusepakkuja. Teenusepakkuja käsitleb kasutajate poolt portaali kasutamise tulemusena tekkinud kontakte kolmandate isikute vahelise suhtlusena ega vastuta sealt tulenevate kokkulepete ega erimeelsuste eest. Müügi- ja võimalikud muud tekkinud lepingud sõlmivad kasutajad omavahel ilma teenusepakkuja sekkumiseta ning kasutajad vastutavad nende vahel sõlmitud lepingute nõuetekohase täitmise eest.

3. KASUTAJA KOHUSTUSED

3.1 Kasutaja on kohustatud:
3.1.1 Esitama portaali kasutajakontol ja selle kaudu avaldatud kuulutustes ainult täielikke ja tõeseid andmeid, ta tohib esindada ainult temale kuuluvaid või temale volitatud teenuseid, kaupu, tooteid ja tegevusi. Ta ei tohi koostada ja avaldada kuulutusi teenuste, kaupade, toodete või sündmuste kohta mida reaalselt ei eksisteeri või mille esindamise õigus tal puudub;
3.1.2 Järgima portaali kasutamisel käesolevaid kasutustingimusi ja on teadlik asjaolust, et teenusepakkujal on õigus portaalis toimuvaid tegevusi monitoorida ja jälgida kogu andmevahetust, kaasaarvatud jälgida kasutaja toiminguid, hinnata edastatava info tõesust ning kasutada kõiki seaduslikke vahendeid kasutustingimuste rikkumise tuvastamiseks;
3.1.3 Tagama, et portaalis avaldatud ja esitatud andmed ja fotod ei oleks väärad, eksitavad või ebatäpsed, ei rikuks kolmandate isikute õigusi (sh intellektuaalseid õigusi) ning ei oleks vastuolus kehtiva õigusega ja heade kommetega;
3.1.4 Maksma kuulutuse avaldamise eest teenusepakkujale tasu vastavalt kasutustingimuste punktile 6;
3.1.5 Tagama portaali kasutajakontole ligipääsu konfidentsiaalsuse;
3.1.6 Tagama, et tema poolt portaali üles laetud fotod või mis tahes muud failid ei sisalda viirusi ega muid arvutiprogramme, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad portaali normaalset kasutamist ja/või mis võivad portaali kasutamise tulemusena salvestuda kasutaja arvutisse, segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist.
3.2 Kasutajal on keelatud:
3.2.1 Kasutada portaali pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;
3.2.2 Keelitada teisi tegema mis tahes ebaseaduslikke tegusid või neis osalema;
3.2.3 Ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada laimata, teotada, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, religiooni, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;
3.2.4 Saata rämpsposti;
3.2.5 Kasutada portaali ebasündsal või ebamoraalsel eesmärgil;
3.2.6 Üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab portaali funktsionaalsust või toimimist;
3.2.7 Edastada portaali kaudu andmeid, fotosid, kuulutusi, kommentaare või mis tahes muud sisu, mille edastamiseks ja avaldamiseks puudub kasutajal õigus;
3.2.8 Moodustada andmebaase või nimekirju portaali kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil.
3.3 Kasutustingimuste aktsepteerimisega ja portaali teenuste kasutamisega annab kasutaja teenusepakkujale õiguse eemaldada portaalist kasutaja poolt avaldatud olulises mahus ebaõige või eksitava sisuga kuulutused, kui ta ei ole kuulutuste avaldamisel järginud kasutustingimuste nõudeid, või on kuulutuste sisu vastuolus heade kommetega ja kehtivate õigusaktidega, sealjuures teenustasud ei kuulu kasutajale tagastamisele.

4. AUTORIÕIGUSED

4.1 Teenusepakkujale kuuluvad kõik autoriõigused portaalile ja sellega kaasnevad õigused (andmebaasi tegija õigused) intellektuaalsele omandile, portaali sisule, sh portaali andmebaasile ning selles sisalduvatele andmetele ja materjalidele, lisatud teostele (kirjalik tekst, fotograafia-, audio- ja videoteosed ja nendega analoogilisel viisil loodud teosed, slaidid, illustratsioonid jms), sealhulgas annab kasutaja teenusepakkujale volituse ehk lihtlitsentsi tema poolt tellitud kuulutuse sisuks olevate materjalide taasesitamiseks.
4.2 Portaali kasutaja annab teenusepakkujale tellitud teenuse raames piiratud õiguse kuvada portaalis kasutaja tellitud ja tema kuulutustes sisalduvad fotod, logod, andmed, kirjelduste tekstid ja muu info, välistades teenusepakkuja vastutuse eelmainitud info avaldamise seaduspärasuse kohta. Portaalis tellitud teenusega eeltäidetud kuulutuste avaldamisega lasub vastutus autorikaitse seaduse tähenduses kasutajal.
4.3 Teenusepakkujal on õigus kasutaja poolt edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh neid reprodutseerida, levitada, tõlkida, toimetada, kohandada, parandada, modifitseerida, lisada neid teistele teostele, kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada avalikkusele. Informatsiooni või materjalide üles laadimisega portaali kinnitab kasutaja, et kõik vastava sisuga seotud õigused kuuluvad talle või ta on saanud vastavate õiguste omajalt kõik vajalikud õigused materjalide avaldamiseks portaalis ja ta välistab teenusepakkuja vastutuse selles.
4.4 Autorikaitse seaduse mittetundmine ei vabasta kasutajat autorikaitse seadusega kaitstud teoste väärast esitamisest või nende kuritarvitamisest tuleneva vastutuse eest.
4.5 Teenusepakkuja ja kasutaja on vastutavad autoriõiguste nõuete rikkumise eest.

5. REKLAAM

5.1 Portaalis on võimalik tasu eest esitada reklaambännereid. Bännerite suuruse ja tasu kohta on teave esitatud portaali vastavas alajaotuses. Bännerreklaami tellimiseks tuleb teenusepakkujale esitada avaldus, täites selles kohustuslikud väljad ning lisades sellele soovi korral bänneri faili. Teenusepakkujal on õigus esitatud materjali muuta, kooskõlastades muudatused enne reklaami avaldamist kasutajaga. Teenusepakkujal on õigus reklaami avaldamisest keelduda, kui selle sisu või vorm rikub seadusest, heast tavast või kasutustingimustest tulenevaid nõudeid.
5.2 Enne reklaami avaldamist tasub tellija arve reklaami perioodi või selle etapi eest ettemaksuna. Arve tähtajaks tasumata jätmise korral on teenusepakkujal õigus reklaami esitamine lõpetada/peatada ja/või kasutada teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

6. TASUMINE

6.1 Kõikide teenusepakkuja poolt pakutavate tasuliste teenuste kasutamise eest tasub kasutaja vastavalt portaalis esitatud hinnakirjale või pakettidele teenusepakkujale ettemaksuna, mille kohta esitab teenusepakkuja kasutajale sellekohase elektroonilise arve ja see salvestub kasutajakontol. Kasutaja tasub tellimuse eest ettemaksuna Montonio makselahenduse kaudu või bännerreklaamide tellimuse korral arve alusel teenusepakkuja pangakontole.
6.2 Tähtaegselt tasumata arvetelt on teenusepakkujal õigus nõuda viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved võib teenusepakkuja edastada võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso), kusjuures kasutaja kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksete sissenõudmisega seotud kulud.
6.3 Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta teenuse maksumust ja nende eest tasumisele kuuluvat tasu suurust, kui muutuvad teenuste paketid, turuseis, maksumäärad, teenustasud, hooldustasud, jne. Teenuste hindade muutusest teavitab teenusepakkuja kasutajaid portaali vahendusel.

7. VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE

7.1 Teenusepakkuja ei kontrolli kasutaja poolt lisatud kuulutuste sisu õigsust ega vastuta selle eest.
7.2 Portaali kaudu kättesaadavaks tehtud portaali teenused ja funktsioonid pakutakse põhimõttel „nagu on“ ja „nagu saadaval“, ilma tagatisteta. Teenusepakkuja ütleb lahti kõigist garantiidest niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õiguse alusel võimalik.
7.3 Teenusepakkuja ei vastuta mis tahes kasutaja poolt kasutatava riist- ja tarkvara ühildumisega portaali kasutamisel, et see on alati või mõnel konkreetsel ajahetkel kättesaadav, toimib igal ajal katkestusteta, on turvaline või vaba vigadest.
7.4 Teenusepakkuja ei vastuta muu hulgas järgmiste asjaolude eest:
7.4.1 Portaalis avaldatud mistahes informatsiooni õigsuse, täpsuse, täielikkuse, aktuaalsuse, kehtivuse ja seaduslikkuse eest. Seejuures ei vastuta teenusepakkuja portaali kaudu avaldatud ja väidetud teenuste kvaliteedi, ostetavate, müüdavate või üüritavate objektide kvaliteedi ega kvantiteedi eest.
7.4.2 Portaali teenuste kättesaamatus katkestuse, seiskumise, peatumise või muu asjaolu tõttu;
7.4.3 Kasutaja poolt portaalis avaldatud kuulutuse sisu ja selle kaudu või tema poolt kättesaadavaks tehtud veebilehekülgede sisu eest;
7.4.4 Mis tahes programmivead, viirused, Trooja hobused jms, mida keegi võib portaali või seal pakutavale teenusele või nende kaudu edastada;
7.4.5 Mis tahes sisu või andmete kustutamine või võimatus sisu või andmeid salvestada;
7.4.6 Kasutaja käitumise eest portaalis.
7.5 Teenusepakkuja ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille portaali kasutaja on kolmandate isikute suhtes toime pannud, sh intellektuaalomandiõiguste rikkumise eest, samuti ei vastuta teenusepakkuja kasutajate vahel tekkinud vaidluste lahendamise eest.
7.6 Teenusepakkuja ei vastuta kasutajate vahel tekkinud vaidluste lahendamise eest.
7.7 Teenusepakkuja ei vastuta kasutajate vaheliste tehingute sõlmimiseks vajaliku teovõime ja esindusõiguse olemasolu ega tõendamise eest.
7.8 Kasutaja nõustub hüvitama teenusepakkujale kõik kulud, kahju, nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt kasutaja poolt toime pandud käesolevate kasutustingimuste või mis tahes kohaldatava õigusakti sätete rikkumisest.

8. KAEBUSTE LAHENDAMINE

8.1. Kasutajal on õigus ja võimalik teenusepakkujale esitada kaebusi järgmistes küsimustes teenusepakkuja ettevõttesiseseks tasuta lahendamiseks:
8.1.1. Teenusepakkuja on väidetavalt jätnud täitmata mõne seaduses sätestatud kohustuse, mis mõjutab kaebust esitavat Kasutajat;
8.1.2. Teenusepakkuja teenuses esinevad tehnoloogilised probleemid, mis on otseselt seotud kuulutuste avaldamisega portaalis ja mis mõjutavad kaebuse esitajat;
8.1.3. Teenusepakkuja võetud meetmed või käitumine, mis on seotud kuulutuste avaldamisega portaalis mõjutab kaebuse esitajat.
8.2. Käesoleva peatüki alusel esitatud kaebused tuleb teenusepakkujale edastada e-posti teel aadressil info@saaremaa24.ee.

9. MUUD TINGIMUSED

9.1 Kasutustingimustega nõustumisel tekkinud raamleping kehtib teenusepakkuja ja kasutaja vahel tähtajatult. Iga kasutaja esitatud tellimuse ja selle aktsepteerimisega teenusepakkuja poolt tekib teenusepakkuja ja kasutaja vahel eraldi ühekordne teenuse osutamise leping, mille tingimused (sh tähtaeg) määratakse lisaks kasutustingimustele vastavalt kasutaja poolt valitud teenuse paketile.
9.2 Teenusepakkujal ja kasutajal on õigus kasutustingimuste alusel tekkinud raamleping igal ajal korraliselt üles öelda tingimusel, et kasutajal ei ole ühtegi kehtivat tellimust. Raamlepingu korraliseks ülesütlemiseks tuleb edastada teisele poolele sellekohane teade. Raamlepingu korralisel ülesütlemisel kustutab teenusepakkuja kasutaja kasutajakonto.
9.3 Kui kasutajal on raamlepingu korralise ülesütlemise teate esitamise ajal kehtivaid tellimusi, siis kehtib raamleping kuni tellimuse täitmise lõppemiseni. Raamleping loetakse lõppenuks seoses kasutaja viimase tellimuse täitmisega, misjärel teenusepakkuja kustutab kasutaja kasutajakonto.
9.4 Kui kasutaja ei ole oma kasutajakontot 10 aastat kasutanud, teeb teenusepakkuja kasutajale kasutajakonto kustutamise hoiatuse. Kui kasutaja sellele ei reageeri, loetakse kliendisuhe lõppenuks ning teenusepakkuja kustutab kasutajakonto.
9.5 Kasutajal on õigus kasutada tellitud teenust kuni tema poolt valitud tellimuse täitmise lõppemiseni, sh kuulutamise tähtaja lõppemiseni. Kasutaja saab aru ning nõustub, et teenusepakkuja ei tagasta kasutajale mistahes teenuse paketi eest tasutud tasu, kui kasutaja otsustab loobuda kuulutuse portaalis avaldamisest enne tähtaja lõppemist.
9.6 Teenusepakkujal on õigus kasutustingimustega nõustumisel tekkinud raamleping või kasutaja tellimuse täitmine erakorraliselt üles öelda või portaali kasutamisõigust piirata, kui kasutaja on oluliselt rikkunud kasutustingimusi või pole kõrvaldanud mis tahes kasutustingimuste rikkumist 10 päeva jooksul pärast seda, kui kasutaja on saanud teenusepakkujalt vastava teate. Õigussuhte lõppemisel kustutab teenusepakkuja kasutaja kasutajakonto ning kasutaja poolt portaalis avaldatud aktiivsed kuulutused. Seejuures ei tagasta teenusepakkuja kasutajale tasutud tasu.
9.7 Kasutaja saab aru, et portaali kasutamisega, kasutustingimustega nõustumisel ja/või portaali teenuse tellimisega, osutab teenusepakkuja kasutajale teenust kasutaja nõusolekul ning seetõttu puudub kasutajal õigus tellitud teenusest taganeda vastavalt tarbija taganemisõiguse eriregulatsioonile.
9.8 Portaali kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja teenusepakkuja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
9.9 Portaali kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja teenusepakkuja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Saare Maakohus, välja arvatud juhul, kui seadusest tulenevalt on vaidluse lahendamiseks eksklusiivselt pädev muu asutus või organ. Tarbijal on õigus pöörduda oma elukohajärgse kohtu poole või tarbijavaidluste komisjoni.